ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษของสำนักงานประกันสังคม

15 พฤศจิกายน 2564